Two people hugging nad smiling

תוכניות המרכז

במרכז רוסינג יש 7 תוכניות הפועלות במסגרות שונות בחברה. כ -10,000 אנשים משתתפים בפעילויות שלנו על בסיס שנתי. עד כה שיתפנו פעולה עם למעלה מ -120 גופים דתיים, בין -דתיים, בין -תרבותיים, חינוכיים וציבוריים. גלול למטה כדי לקרוא עוד!

עידוד הסקרנות, קידום ידע ותקשורת בין-תרבותית, ובניית קשרים בין ילדים יהודים, נוצרים ומוסלמים בארץ.

בניית מיומנוית מחנכים על מנת שיוכלו להוביל דיונים בין בני נוער בנוגע לסכסוך תוך כיבוד האחר וקידום חברה מכילה.

מרכז בין-דתי ובין-תרבותי לקידום חברה משותפת ברמלה המופעל על ידי התושבים היהודים, הנוצרים והמוסלמים של העיר.

קידום קמפוס מכיל עבור סטודנטים יהודים, נוצרים ומוסלמים – ישראלים ופלסטינים – באמצעות קבוצות לימוד ודיאלוג משותפות.

שיעורי הוראה בנושאים הנוגעים לעבר ולהווה של קהילות נוצריות בארץ למורים ישראלים, מדריכי תיירים, צעירים לפני ואחרי גיוס ומורים צבאיים.

מודל חדשני לדיאלוג בין-דתי המתבסס על ייעוץ רוחני.

הנחיית קבוצות בין -דתיות וקבוצות המתענינות בנושאים בין -דתיים מחו"ל, וחשיפתן למגוון חוויות חינוכיות, נרטיבים, ונקודות מבט דתיות ופוליטיות.

מאגר נתונים אמין וקל לשימוש בנושאים הקשורים לשלושת הדתות בארץ הקודש.

גלילה למעלה