group of people taking a picture

Healing Hatred: ליווי רוחני במצבי קונפליקט

על אודות התכנית

Healing Hatred  היא גישה חדשה וחדשנית לדיאלוג בין-דתי המבוססת על כלים של ייעוץ רוחני. הגישה עוצבה כדי לאפשר למשתתפים לתקשר ביניהם ולדון יחדיו בדילמות מפתח מוסריות ורוחניות השוכנות בלב הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

דוגמא של השאלון הרוחני

Rossing Center logo

התכנית

Rossing Center logo

שנים של קונפליקט אלים ופחד שנלווה אליו הותירו הן את הישראלים הן את הפלסטינים בטראומה, ולעיתים נדמה כי השנאה כלפי האחר היא תגובה מוצדקת נוכח המורכבות של הסכסוך המתמשך בין שתי החברות. הגזענות ההולכת וגוברת בחברה הישראלית היא רק דוגמה אחת לייאוש שהביאה עמה האינתיפאדה השנייה; ואילו מהצד הפלסטיני, תחושות של אכזבה מהמנהיגות וריקנות בשל חוסר ההתקדמות לקראת פתרון הביאו לדחייה הולכת וגוברת של כל מעורבות עם הצד הישראלי. וכך כל צד הולך ומתבצר בעמדותיו, והחשד והפחד הולכים ומתגברים.

לאחר שנים של עבודה בתחום הדיאלוג הבין-דתי דרך קיום מפגשים בין ישראלים ופלסטינים, יהודים, נוצרים ומוסלמים, לצד עבודה עם מנהיגים דתיים, מחנכים, נשים, נוער וצעירים –  מרכז רוסינג ו- HLT (Holy Land Trust בבית לחם) הבינו כי יש צורך בדיאלוג מעמיק אשר מתבסס על ריפוי רוחני הן של יחידים הן של החברה בכללותה. אחד מעמודי התווך של HLT הוא הצורך בריפוי החברות הישראליות והפלסטיניות מהטראומה שישראלים ופלסטינים מדתות ומרקעים שונים שרויים בה בשל החיים במצב מתמשך של סכסוך אלים.

בשנים האחרונות פיתחו ביניהם קשר הדוק מרכז רוסינג, היברו יוניון קולג' ו-HLT במטרה לפתח שפה ופרקטיקות של טיפול באותה טראומה עמוקה. פרקטיקות אלו מבוססות על הבנת המרכיב הדתי השוכן בתוך תהליך הריפוי.

תכנית פיילוט הביאה יחדיו 40 ישראלים פלסטינים, יהודים, נוצרים ומוסלמים, במהלך שלוש השנים האחרונות, לקורסים ששילבו אימון רוחני, הוראה פורמלית ועיבוד קבוצתי א-פורמלי. סאמי עוואד (HLT) אף הוסיף לתכנית מפגשי אימון של מנהיגות לא-לינארית, אשר עודדו את המשתתפים לבודד את חוויות הטראומה שלהם כדי לשבור את מעגל הנקמה והשנאה. משתתפי הקורס היו עובדים סוציאליים, מדריכים, מנהיגים דתיים ועובדי נוער מכל רחבי ישראל והרשות הפלסטינית. המשוב החיובי והלקחים שהופקו התכנסו למודל חדש של ריפוי הטראומה והפחתת הפחד והשנאה בקרב הישראלים והפלסטינים, על מנת לאפשר להם לפעול בתהליך אמיתי שיוביל לשלום צודק ובר-קיימא. ליבת המודל היא 'השאלון הרוחני'; שאלון ממוקד-קונפליקט שפותח במקור בהיברו יוניון קולג' כחלק מ-Pastoral Care Program.

אלה ההבדלים העיקריים בין המודל החדש שפיתחנו לבין מודלים אחרים של קבוצות דיאלוג:

  1. בעוד שתכניות דיאלוג ומיזמי שלום חינוכיים אחרים סובבים סביב נושאי המפתח, המודל שלנו פונה ישירות לאמונות הבסיסיות שטמונות בנו ושעלינו להתמודד עמן כדי שלקיום הדיאלוג תהיה השפעה משמעותית. מדובר באמונות דוגמת תחושות של עליונות מוסרית; קוֹרבּנוּת; ההצדקה שאנו היחידים המגינים על עצמנו מפני אויב שמנסה להשמידנו; והפחד להישרדותנו הן כאינדיבידואלים הן כעם.
  2. בעוד שבקבוצות דיאלוג סטנדרטיות הדגש מושם על הקשבה לאחר כדי להבין את נקודת מבטו וליצור אמפתיה למצבו, בתהליך שלHealing Hatred הדגש הוא על בחינה עצמית. השאלון דורש מכל משתתף לשתף את הקבוצה בדילמות שלו-עצמו נוכח הקונפליקט. מכיוון שהתהליך הוא קבוצתי, הקבוצה מקשיבה לזולת עמוקות ושומעת סיפורים שונים מנקודות מבט שונות.
  3. יש למודל שלנו הרבה מן המשותף עם צורות אחרות של דיאלוג, אולם לצד זאת, הדינמיקה שנוצרת היא חדשנית ושונה לחלוטין: הקבוצה מקשיבה לכל אינדיבידואל, והשיקוף מצד המשתתפים נועד לעזור לאותו אינדיבידואל, ולא להצדיק את חברי הקבוצה עצמם. כך נמנעת דינמיקה של ויכוח, של תחרות 'מי סובל יותר' או של התבצרות בעמדות, ובמקומה נוצרת דינמיקה של שיתוף וכנות, של אמפתיה, של הבנה ושל ריפוי.

המודל נבחן כעת בסדרה של מפגשי סוף שבוע חד-פעמיים בקרב שסעים הרלוונטיים לקונפליקט: ישראלי-פלסטיני, נוצרי-מוסלמי בתוך החברה הפלסטינית, שמאל-ימין בתוך החברה היהודית הישראלית, יהודי-ערבי בתוך החברה הישראלית, הפלסטינים שבתוך גבולות הקו הירוק מול אלה שמחוצה לו וכו'. אנו רואים שסמינרים אינטנסיביים אלו, הבנויים על בסיס השאלון הרוחני, מזמנים למשתתפים הזדמנות להתמודד עם הדילמות האישיות והקבוצתיות הקשורות בסכסוך, מתוך יצירת קשרים הדוקים מעבר לחומת הסכסוך ועם נגיעה אמתית באמונות ובערכי היסוד אשר שוכנים מתחת לסכסוך הפוליטי. בכל סמינר אף מתבצעת הערכה, בשיתוף ארגון Alliance for Peacebuilding.

צוות התכנית

ד"ר שרה ברנשטיין, מנהלת התכנית sarah@rossingcenter.org
ויויאן רביע, רכזת ומנחה בתכנית vivian@rossingcenter.org
דורית שיפין, רכזת ומנחה בתכנית
סאמי עוואד, מנהל התכנית מטעם Holy Land trust
פרופ' רוחמה וייס (Hebrew Union College – Jewish institute of Religion)

אתגרים רוחניים בהקשר של סכסוך פוליטי:
כנס בין-לאומי ירושלים-בית לחם-בית ג'אלה, 7-9.7.2

בהתבסס על התכנית Healing Hatred, ד"ר שרה ברנשטיין (מרכז רוסינג) ופרופ' רוחמה וייס (HUC) הציגו טיוטה למודל של דיאלוג בקונפליקט בכנס הבין-לאומי של International Association of Spiritual Care) IASC) שהתקיים בברן, שוויץ בשנת 2016. ראו IASC

הנהלת ה IASC- פנתה למרכז רוסינג, ל-HUC ול-HLT וביקשה מכולנו לארגן ולארח בשותפות את הכנס הבין-לאומי של שנת 2017 בבית לחם, בבית ג'אלה ובירושלים ביולי 2017. כנס זה העניק לנו את ההזדמנות לחלוק את המודל שלנו עם קהל בין-לאומי ומקומי כאחד, וכן לנהל שיח בין-לאומי רחב על מודלים של ריפוי שנאה.

בהסתמך על הכנסים המוצלחים שהתקיימו ב-2015 וב-2016 ובחנו את השדות של טיפול רוחני בעולם בין-תרבותי וטיפול רוחני והגירה, ב-2017 המשיך הכנס לעבד את החקירה ואת הפיתוח של שדה הטיפול הרוחני בכיוונים שונים. כל זאת מתוך התמקדות בהקשר המורכב של קונפליקטים פוליטיים ובחינה של נקודות המפגש של טיפול רוחני ועבודה בין-דתית לבניית שלום. הכנס הביא יחדיו כ-180 דוברים ומשתתפים ממגוון רחב של רקעים מקצועיים ואקדמיים. הוא כלל יומיים וחצי של סמינרים, דיונים וסדנאות מעשיות, שהיוו פורום אידאלי להחלפת רעיונות בנוגע לקונספט של טראומה הנובעת מהקונפליקט, ולבחינת התהליכים המעכבים מצב פוליטי מאוזן.

הדובר המרכזי בכנס היה האב מייקל לפסלי, המנהל המייסד של המכון לריפוי זיכרונות (Institute for Healing of Memories) בדרום אפריקה. האב מייקל שימש לנו השראה והעשיר את עבודתנו כאן בארץ, לצד פרויקטים אחרים של פיוס בכל רחבי העולם. בהזדמנות זו אף קיימנו יום שלם של סמינר אימון עם האב מייקל לכל צוות מרכז רוסינג עם שותפינו מ-HUC ו-HLT.

דוברים בין-לאומיים נוספים: פרופ' פמבלה קופר-וויט (מ-Union Theological Seminary שבניו יורק) ושרה שניידר, יועצת הפיוס של הארכיבישוף מקנטרברי.