group of people taking a picture

תרמו למרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים

מרכז רוסינג פועל לשיפור היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים בארץ הקודש,
וליצירת חברה מכילה לכל הקבוצות הדתיות, האתניות והלאומיות.

חושבים שאתם לא יכולים לעשות הבדל בארץ?
תחשבו שוב כי אתם כן יכולים!
תרמו למרכז רוסיג ותהיו חלק מהפתרון

Rossing Center logo

הפכו לחבר/ה של מרכז רוסינג

Rossing Center logo
Three teachers taking a picture in a class

הצטרפו לקהילת התורמים החודשיים שלנו המקדמים חברה מכילה בארץ הקודש!
הפכו לחבר/ה של מרכז רוסינג:

הפכו לחבר/ה של מרכז רוסינג וקבלו סיור בבית הפתוח או הרצאה:

איך ניתן לעשות את ההבדל?

Healing Hatred

מודל חדשני לדיאלוג בין-דתי המתבסס על ייעוץ רוחני

הבית הפתוח

מרכז בין-דתי ובין-תרבותי לקידום חברה משותפת ברמלה המופעל על ידי התושבים היהודים, הנוצרים והמוסלמים של העיר

מחנכים לשינוי

בניית מיומנוית מחנכים על מנת שיוכלו להוביל דיונים בין בני נוער בנוגע לסכסוך תוך כיבוד האחר וקידום חברה מכילה

JCJCR

שיעורי הוראה בנושאים הנוגעים לעבר ולהווה של קהילות נוצריות בארץ למורים ישראלים, מדריכי תיירים, צעירים לפני ואחרי גיוס ומורים צבאיים

דיאלוג וזהות

עידוד הסקרנות, קידום ידע ותקשורת בין-תרבותית, ובניית קשרים בין ילדים יהודים, נוצרים ומוסלמים בארץ

בית מפגש

קידום קמפוס מכיל עבור סטודנטים יהודים, נוצרים ומוסלמים - ישראלים ופלסטינים - באמצעות קבוצות לימוד ודיאלוג משותפות